Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa I