Văn bản

DANH MỤC VĂN BẢN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG MẠNG LƯỚI CỰU HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

STT Tên văn bản
 1Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Mạng lưới cựu người học Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026  
 2Quyết định số 2368/QĐ-ĐHNN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thành lập Mạng lưới cựu người học Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
 3Quyết định số 605  /QĐ-ĐHNN ngày  12   tháng  04  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN
 4Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 5Hướng dẫn thành lập các Chi Hội, Phân Hội Và Câu Lạc bộ trực thuộc mạng lưới cựu HSSV Trường Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN  
 6Quyết định số 780 /QĐ-ĐHNN ngày 27 tháng  5  năm 2021 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN  
 7Quy chế Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Kèm theo Quyết định số 780 /QĐ-ĐHNN ngày 27 tháng  5  năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ)  
 8Quyết định số 2411 QĐ-ĐHNN Ngày 4/12/2020) về việc thành lập Ban vận động ULIS Alumni Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN  
 9 Quyết định  số 1297 QĐ-ĐHNN ngày 01 tháng  09 năm 2021 Về việc công nhận thành lập Chi hội tiếng Đức – ULIS Alumni thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
 10 Quyết định  số 1390 QĐ- ĐHNN ngày 16 tháng  09 năm 2021 Về việc công nhận Chi hội tiếng Đức – ULIS Alumni thuộc Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (danh sách ban chấp hành Chi Hội Tiếng Đức – ULIS ALUMNI KHÓA I, nhiệm kỳ 2021 – 2024 (kèm theo quyết định số QĐ/ĐHNN NGÀY /09/2021)