Quy chế tổ chức

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 780 /QĐ-ĐHNN ngày 27 tháng  5  năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về công tác tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN).
 2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên của Trường ĐHNN, ĐHQGHN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Tên gọi

 1. Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN là một tổ chức của cựu học sinh, sinh viên, học viên (gọi chung là cựu người học) do Hiệu trưởng quyết định thành lập, nhằm tập hợp cựu người học tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý của Ban Giám hiệu, hoạt động theo qui định của Pháp luật, tuân thủ theo quy chế chung của Nhà trường và Quy chế của Mạng lưới. Mạng lưới có văn phòng làm việc riêng và tài khoản giao dịch riêng.
 2. Tên gọi: Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Tên tiếng Anh: ULIS ALUMNI.
 4. Địa chỉ: Nhà A1, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 5. Website : http://ulisalumni.vnu.edu.vn
 6. Email: ulisalumni@vnu.edu.vn

Điều 3. Tôn chỉ

 1. Tự hào phát huy truyền thống Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;
 2. Kết nối, Chia sẻ, Đồng hành cùng phát triển.

Điều 4. Mục đích

 1. Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu học sinh, sinh viên đang công tác, sinh sống trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.
 2. Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Nhà trường với các cựu học sinh, sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

 CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ  

 1. Tập hợp cựu học sinh, sinh viên các khoá, ngành từ ngày thành lập Trường (1955), làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu học sinh, sinh viên và hoạt động của Mạng lưới; hỗ trợ công tác giới thiệu về lịch sử phát triển của Nhà trường, ngành nghề và giới thiệu các cá nhân, tập thể thành đạt trong mọi lĩnh vực (kỉ yếu, viết sách, hồi kí, sưu tầm và cung cấp, thông tin, tài liệu, hiện vật cho Phòng Truyền thống…).
 2. Tổ chức họp mặt truyền thống hàng năm vào chủ nhật đầu tiên của tháng 11.
 3. Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt … giữa cựu học sinh, sinh viên với nhau và giữa cựu học sinh, sinh viên với học sinh, sinh viên của trường, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cựu học sinh, sinh viên và học sinh, sinh viên hiện đang học tập tại Trường.
 4. Thăm hỏi, hỗ trợ các cựu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 5. Thăm hỏi các cựu cán bộ, thầy, cô giáo đã nghỉ hưu.
 6. Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho chiến lược phát triển, cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác của Nhà trường.
 7. Tổ chức các hoạt động tham gia hỗ trợ sinh viên đang học tập tại Trường: vận động nguồn học bổng tài trợ cho sinh viên; tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên…
 8. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ vì cộng đồng thể hiện vai trò của Mạng lưới đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.
 9. Phối hợp thực hiện một số chương trình hành động khác của Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

  Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, tuân thủ pháp luật, quy chế hoạt động của Mạng lưới, của Trường và theo tinh thần Kết nối – Chia sẻ – Đồng hành cùng phát triển. Mọi hoạt động của Mạng lưới đều vì lợi ích của các thành viên, của Trường ĐHNN, ĐHQGHN và của cộng đồng; không làm phương hại đến lợi ích của mỗi thành viên cũng như hình ảnh của Mạng lưới và của Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN

Điều 7. Tiêu chuẩn thành viên

Thành viên Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN là những người đã từng học tập các chương trình đào tạo Sau đại học (bao gồm cả các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài); Đại học (bao gồm Đại học chính quy; Đại học văn bằng thứ 2; Đại học vừa làm vừa học; Liên thông lên đại học; các chương trình Đại học liên kết với nước ngoài…) và Phổ thông trung học của Trường ĐHNN, ĐHQGHN tự nguyện đăng ký tham gia và tuân theo Quy chế hoạt động của Mạng lưới.

Điều 8. Quyền lợi của thành viên khi tham gia Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên

 1. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình công tác của Mạng lưới, được thông báo các hoạt động của Mạng lưới.
 2. Tham gia các hoạt động do Mạng lưới tổ chức.
 3. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn liên quan đến cựu học sinh, sinh viên.
 4. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động hợp tác phát triển của Nhà trường.
 5. Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chấp hành Mạng lưới.
 6. Mỗi thành viên có thể tham gia ở các tổ chức khác nhau trực thuộc Mạng lưới.

Điều 9. Nghĩa vụ của thành viên khi tham gia Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên

 1. Chấp hành Quy chế, Nghị quyết công tác của Mạng lưới.
 2. Tích cực tham gia các hoạt động của Mạng lưới.
 3. Tích cực đóng góp cho Mạng lưới và Nhà trường dưới nhiều hình thức.

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Cơ cấu tổ chức

 1. Ban Chấp hành
 2. Ban Thường vụ
 3. Các Tiểu ban trực thuộc Mạng lưới
 4. Các Chi hội, Phân hội và Câu lạc bộ

Điều 11. Đại hội đại biểu

 1. Đại hội đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên ĐHNN, ĐHQGHN là cơ quan cao nhất của Mạng lưới, được tổ chức định kỳ 05 năm/01 lần, do Ban Chấp hành triệu tập; ngoài ra có thể triệu tập Đại hội bất thường. Số lượng đại biểu dự đại hội cho Ban Chấp hành quy định.
 2. Nhiệm vụ chính của Đại hội:
 3. a) Kiểm điểm công tác của Mạng lưới trong nhiệm kỳ và đề ra mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ mới;
 4. b) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Mạng lưới;
 5. c) Thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ trước và thảo luận kế hoạch tài chính nhiệm kỳ sau;
 6. d) Bổ sung, sửa đổi Quy chế Mạng lưới.

Điều 12. Ban Chấp hành

 1. Ban Chấp hành Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên do Đại hội bầu ra, là cơ quan điều hành của Mạng lưới giữa 02 kỳ Đại hội. Thành viên của Ban Chấp hành gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thư ký, đại diện Chi hội của các khoa, bộ môn và các ủy viên khác.
 2. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:
 3. a) Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
 4. b) Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Mạng lưới;
 5. c) Quyết định kế hoạch tài chính của Mạng lưới;
 6. d) Quyết định triệu tập, tổ chức Đại hội/Hội nghị đại biểu;
 7. e) Cụ thể hóa chương trình hoạt động Mạng lưới, báo cáo định kỳ công tác của Mạng lưới, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ cho các hoạt động của các cơ sở trực thuộc.

 Điều 13. Ban Thường vụ

 1. Ban Thường vụ của Mạng lưới gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên.
 2. Ban Thường vụ có nhiệm vụ:
 3. a) Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của Mạng lưới giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội;
 4. b) Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức các kỳ họp Ban Chấp hành; báo cáo kiểm điểm công tác với Ban Chấp hành;
 5. c) Quyết định những công việc cụ thể, những vấn đề cấp bách, sau đó báo cáo với Ban Chấp hành.

Điều 14. Các tiểu ban trực thuộc Mạng lưới

 1. a) Tiểu ban Thông tin truyền thông: thực hiện nhiệm vụ phát triển thành viên và các hoạt động truyền thông về hoạt động của Mạng lưới, phụ trách chuyên mục cựu học sinh, sinh viên trên website Nhà trường.
 2. b) Tiểu ban Tổ chức sự kiện: tham gia xây dựng và tổ chức các hoạt động theo kế hoạch hoạt động của Mạng lưới.
 3. c) Tiểu ban Tài chính và vận động tài trợ: theo dõi các vấn đề chi tiêu của tổ chức, vận động nguồn tài trợ cho các hoạt động của Mạng lưới.
 4. d) Tiểu ban Phát triển mạng lưới: kết nối và phát triển thành viên, các Chi hội và Câu lạc bộ của Mạng lưới.

Điều 15. Thư ký

Thư ký là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ trong việc giải quyết các công việc hành chính và triển khai những công việc theo chương trình hành động của Mạng lưới. Thư ký có trách nhiệm:

 1. Xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo Mạng lưới.
 2. Phục vụ các kỳ họp của Mạng lưới (Đại hội đại biểu, họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ).
 3. Dự thảo và trình lãnh đạo các loại văn bản của Mạng lưới.
 4. Tổ chức công tác thông tin – truyền thông phục vụ hoạt động của Mạng lưới.
 5. Thực hiện các công việc cụ thể khác do Ban Thường vụ Mạng lưới giao.

Điều 16. Chi hội cựu học sinh, sinh viên

 1. Chi hội cựu học sinh, sinh viên là tổ chức trực thuộc Mạng lưới, đại diện cho một nhóm các cựu học sinh, sinh viên cùng học tập hoặc cùng sinh sống, làm việc trên cùng một địa bàn hay cùng khoa, khóa học,…
 2. Nhiệm vụ của Chi hội:
 3. a) Tập hợp, kết nối các cựu học sinh, sinh viên cùng học tập hoặc cùng công tác, sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi và mục tiêu hoạt động của Chi hội.
 4. b) Phối hợp với các Tiểu ban của Mạng lưới để triển khai nội dung hoạt động của Mạng lưới đến các thành viên; Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Chi hội và các hoạt động riêng cho các thành viên trong nội bộ Chi hội.
 5. Cơ cấu Chi hội gồm:

Chi hội trưởng, Chi hội phó và một số Ủy viên; Thư ký và các thành viên là cựu học sinh, sinh viên đăng ký tham gia Chi hội.

 1. Thành lập Chi hội:
 2. a) Chi hội được thành lập theo: Vùng, Miền, Tỉnh/Thành phố hoặc các Khoa, Khóa, Chương trình đào tạo…
 3. b) Việc thành lập Chi hội do các cựu học sinh, sinh viên tại các Vùng, Miền, Tỉnh/Thành phố hoặc các Khoa, Khóa, Chương trình đào tạo…. đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ công nhận.

Điều 17. Câu lạc bộ thành viên

 1. Câu lạc bộ (CLB) thành viên là tổ chức trực thuộc Mạng lưới, đại diện cho một nhóm các cựu học sinh, sinh viên tự nguyện tham gia vì lợi ích và mục tiêu chung, dựa trên các cựu học sinh, sinh viên có cùng sở thích, cùng một ngành nghề, lĩnh vực công tác…
 2. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ:
 3. a) Tập hợp, kết nối các cựu học sinh, sinh viên có cùng sở thích, cùng một ngành nghề, lĩnh vực công tác…thuộc phạm vi và mục tiêu hoạt động của Chi hội.
 4. b) Phối hợp với các Tiểu ban của Mạng lưới để triển khai nội dung hoạt động của Mạng lưới đến các thành viên; Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các CLB và các hoạt động riêng cho các thành viên trong nội bộ CLB.
 5. Cơ cấu Câu lạc bộ gồm:

Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và một số Ủy viên; các thành viên là cựu học sinh, sinh viên đăng ký tham gia CLB.

 1. Thành lập Câu lạc bộ:
 2. a) Câu lạc bộ được thành lập theo ngành nghề, lĩnh vực công tác, sở thích,…
 3. b) Việc thành lập CLB do các cựu học sinh, sinh viên có cùng sở thích, cùng một ngành nghề, lĩnh vực công tác,…. đề xuất và báo cáo Ban Thường vụ công nhận.

Điều 18. Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Mạng lưới

 1. Trong quá trình hoạt động, những ủy viên Ban Chấp hành hay Ban Thường vụ nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin rút khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
 2. Trường hợp không dự họp 3 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do thì có thể bị bãi miễn.
 3. Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào Ban Chấp hành Mạng lưới. Nhân sự mới do Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Mạng lưới đề cử và được ít nhất 1/2 thành viên Ban Chấp hành biểu quyết tán thành hoặc 2/3 ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành. Việc biểu quyết có thể được thực hiện qua thư hoặc email.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồn tài chính của Mạng lưới

Ban chấp hành có quy chế làm việc riêng do Ban thường vụ thống nhất và quyết định về mặt tài chính.

 1. Nguồn kinh phí do nhà nước cấp (nếu có)
 2. Nguồn đóng góp của các hội viên, tài trợ
 3. Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động từ Nhà trường.
 4. Vận động tài trợ từ các cá nhân hoặc các tổ chức trong và ngoài nước.
 5. Các thu nhập do hoạt động dịch vụ của Mạng lưới.
 6. Các nguồn thu hợp pháp khác do pháp luật quy định.

Điều 20. Các khoản chi chủ yếu của Mạng lưới

 1. Các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban thư ký.
 2. Các hoạt động của Mạng lưới.
 3. Các hoạt động hỗ trợ phát triển Nhà trường.
 4. Các hoạt động tổ chức sự kiện của Mạng lưới.
 5. Khen thưởng, hoạt động đối ngoại của Mạng lưới.
 6. Các khoản chi khác.

Điều 21.  Nguyên tắc quản lý tài chính của Mạng lưới

Tài chính của Mạng lưới được quản lý chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành và được báo cáo công khai tại các kỳ Đại hội.

  CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22.  Khen thưởng

 1. Những cựu học sinh, sinh viên có nhiều thành tích trong công tác Mạng lưới sẽ được Ban Chấp hành Mạng lưới xét khen thưởng và đề nghị Nhà trường khen thưởng về tinh thần và vật chất.
 2. Hàng năm Mạng lưới tổ chức Lễ vinh danh những hội viên có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường và xã hội.

Điều 23. Kỷ luật

Những thành viên vi phạm Quy chế Mạng lưới, làm tổn hại đến danh dự của Mạng lưới sẽ bị Ban Chấp hành xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền thành viên.

 CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Thể thức sửa đổi, bổ sung và trách nhiệm thực hiện Quy chế

 1. Chỉ có Đại hội đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế.
 2. Ban Chấp hành có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.
 3. Các cơ sở trực thuộc, cựu học sinh, sinh viên và các cá nhân làm việc cho Mạng lưới có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 7 chương và 25 điều đã được Đại hội đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường nhiệm kỳ I (2021-2026) nhất trí thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2021.