Mục đích, ý nghĩa

  • Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu học sinh, sinh viên đang công tác, sinh sống trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.
  • Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Nhà trường với các cựu học sinh, sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.