Quyền lợi hội viên

  1. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình công tác của Mạng lưới, được thông báo các hoạt động của Mạng lưới.
  2. Tham gia các hoạt động do Mạng lưới tổ chức.
  3. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn liên quan đến cựu học sinh, sinh viên.
  4. Được Mạng lưới giúp đỡ và tạo điều kiện tham gia các hoạt động hợp tác phát triển của Nhà trường.
  5. Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chấp hành Mạng lưới.
  6. Mỗi thành viên có thể tham gia ở các tổ chức khác nhau trực thuộc Mạng lưới.